Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

 

Betaling
De betaling van de activiteit verloopt via IDeal, een beveiligde betaalprovider. De activiteitenbijdrage is inclusief transactie- en administratiekosten.

Aanmelding
Deelname aan een activiteit is geldig wanneer er via de website is aangemeld en betaald. Na aanmelding ontvangt iedere deelnemer een bevestiging per e-mail.

Annulering of wijziging
Annulering is mogelijk tot zeven dagen voor de dag van de activiteit en dien je schriftelijk per e-mail door te geven. Je ontvangt dan een actiecode waarmee je een nieuwe reservering kunt maken. MAR evenementen geeft geen geld retour bij annulering.

Wij streven ernaar je een volledige activiteit aan te bieden. Onder bepaalde omstandigheden kan MAR evenementen een activiteit annuleren:
– Bij onvoldoende deelnemers
– Bij ongelijke verhoudingen in aanmeldingen man/vrouw
– Bij overmacht , gedefinieerd als abnormale onvoorzienbare en qua gevolgen niet te verhelpen omstandigheden

Indien er te weinig inschrijvingen zijn, annuleren wij de activiteit drie dagen van te voren en verplaatsen de activiteit naar de eerstvolgende gelegenheid. Je ontvangt hierover een email.

Omstandigheden kunnen ertoe leiden dat MAR evenementen voor of tijdens de activiteit grotere of kleinere aanpassingen moet aanbrengen in het programma van de activiteit. MAR evenementen verplicht zich daarbij de nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Deze wijzigingen hebben in principe geen gevolgen voor de activiteit bijdrage, tenzij belangrijke kosten gespaard dan wel gemaakt moeten worden.

Dategarantie
MAR evenementen geeft geen garantie op succes of op een relatie.

Klachten
Indien je een tekortkoming in de uitvoering van de activiteit of organisatie constateert, dien je deze zo spoedig mogelijk per email (info@marevenementen.nl) te melden zodat er een passende oplossing kan worden getroffen.

Aansprakelijkheid MAR evenementen
MAR evenementen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aantal deelnemers per activiteit. MAR evenementen streeft naar een bezetting van minimaal 10 deelnemers (ongeveer gelijk aantal mannen en vrouwen), indien er door omstandigheden en overmacht minder deelnemers aanwezig zijn, kan MAR evenementen niet aansprakelijkheid worden gesteld. Er is geen recht op restitutie.

Deelname aan de activiteiten van MAR evenementen is voor eigen risico. MAR evenementen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, ongeval, overlijden of letsel of voor verlies, diefstal of beschadiging van van eigendommen, geld inbegrepen,voor tijdens of na de activiteit, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid dan ook ontstaan.

Aansprakelijkheid deelnemer
De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de organisatie ter bevordering van een goede uitvoering van de activiteit en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte medemens.
De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de organisatie van (voortzetting van) de activiteit worden uitgesloten, indien van de organisatie in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de op de website beschreven activiteit wordt nagekomen. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer. Deze heeft geen recht op restitutie van de activiteitsbijdrage of gedeelte daarvan. De laatste bepaling is ook van kracht indien men op eigen initiatief de activiteit verlaat.
Je dient bij deelname aan MAR evenementen afdoende wettelijk aansprakelijk verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door deelname aan een activiteit.

MAR evenmenten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
– Schade die is veroorzaakt door de gezondheid/conditie van de deelnemer.
– Schade die is veroorzaakt door schuld deelnemer.

Nieuwsbrief
Als je je hebt ingeschreven voor een activiteit ontvang je automatisch de nieuwsbrief van MAR evenementen, zodat je op de hoogte blijft van de activiteiten, nieuws en acties.  Hiervoor kunt je je direct uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief .

Het team van MAR evenementen doet altijd haar uiterste best iedereen een mooie ervaring te bezorgen. MAR evenementen gaat discreet en met respect om met haar klanten en persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor eigen communicatiedoeleinden en niet verstrekt aan derden.

Beeldmateriaal
MAR evenementen houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat via een door MAR evenementen ingezette professionele fotograaf gemaakt is tijdens de activiteit, zelf te publiceren in welk media of in welke oplage/frequentie dan ook. Beeldmateriaal heeft als voornaamste doelstelling gebruik voor de website MAR evenementen te weten www.marevenementen.nl

Bereikbaarheid
MAR evenementen is te bereiken per mail: info@marevenementen.nl

Postadres (Niet voor bezoek!)
Koningin Wilheminastraat 25
2678EL De Lier

MAR evenementen spant zich in om de dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. We kunnen niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten en streven naar reactie binnen 48 uur.